Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta. W przypadku Klientów nie będących konsumentami , Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Każda rzecz kupiona w sklepie Madelle może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres madelle@madelle.pl, a reklamowany Towar należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: Madelle Magdalena Magnon, ul. Jana Kazimierza 28/164, 01-248 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja Madelle”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e –mail, numer telefonu) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie czternastu (14) dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany Towar. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekaże Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a oryginałem wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od chwili pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny Towar stanowiący substytut wadliwego Towaru lub zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Wszystkie Towary oferowane w sklepie Madelle są nowe i wykonywane ręcznie. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży drogą elektroniczną na adres madelle@madelle.pl bądź pocztową na adres Madelle Magdalena Magnon, ul. Jana Kazimierza 28/164, 01-248 Warszawa. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na adres: Madelle Magdalena Magnon, ul. Jana Kazimierza 28/164, 01-248 Warszawa w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin ten będzie zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu. Do zwracanego Towaru należy dołączyć oryginał dowodu sprzedaży (rachunek). Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być kompletny, czysty i posiadać metki. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem, Sprzedawca zwraca uiszczoną cenę nabycia Towaru oraz koszty przesyłki w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.